10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim yılı

1- Aşağıda verilen “Türk Edebiyatının Devirleri” tablosunda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


2- Aşağıdaki cümlede yay aytaçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Türk edebiyatında tema ( ) içerik ( ) üslup ( ) biçim vb. açılardan çok önemli değişiklikler yaşanmış ( ) gazel ( ) kaside ( ) murabba vb. nazım şekilleri bu dönemde kullanılmıştır( )
3- Aşağıdaki cümlelerde yer alan imla hatalarını tespit ediniz.
a) cumhuriyet dönemi türk edebiyatında bazı şiirler serbes ölçütle yazılırmış, şiirle ilgili şekilsel kurallar büyük ölçüde aşılmışdır.
b) Türk Kültür ve Medeniyeti’ni şekillenmesinde İslamiyetin çok etkisi olmuşdur.
c) Otuzsekiz harften oluşan bu alfabede ki bazı harfler başka alfabelerde de karşımıza çıkmaktadır.
d) Halk Edebiyatı’nd ayalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış, bu şiirlerde halkı ilgilendiren bir çok tema ele alınmıştır.
e) Din edebiyatı etkilediği gibi, edebiyatta dini hayatı yüzyıllar boyunca çeşitli bakımlardan etkilemiştir.
12-13-14. yy’lar da Anadolu’nun doğusuna ve Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, buraları vatan tutmuş Oğuz Türkleri arasında söylenmiş sözlü halk hikâyeleridir. Bu hikâyeler 12 adet hikâyeden meydana gelir. Hikâyenin her birine “boy” adı verilir. Hikâyelere isminin veren Korkut Ata denilen menkıbevi bir Türk Atasıdır. Bu kişi, hükümdarlara öğüt veren, halkın türlü sıkıntıları danıştığı bir hâkim, gerek görüldükçe keramet gösteren bir velidir. Hikâyelerin kesin olarak kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Yalnız halk arasında bu hikâyeleri ilk söyleyen yaşlı, bilgili, ermiş bir kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu hikâyeler tek kişilerin hikâyeleri değil bir toplumun hikâyeleridir. Bu hikâyeler, eski Oğuz destanının bir devamı gibidir.
4- Yukarıdaki paragrafta hangi hikâye tanıtılmıştır?
www.edebiyatdersi.net

5- Türk Edebiyatındaki önemli mesnevilerden 5 tanesinin ismini ve yazarını yazınız.

Zülfikar’dan bir ateş çıktı ki o sihirbazın ateşine hamle eyledi. Öyle kaynadı ki cadının ateşini yaktı. Sihirbaz Katana bunu görünce hemen leğen ile önüne su koydu, o suyu gökyüzüne doğru saçtı. O anda yağmur yağdı, yeryüzü derya oldu. Diledi ki bu yağmur ile Zülfikar’ın ateşini söndüre.
6- Hz. Ali’nin Cenkeleri’nden alınan bu hikayenin eski Türk edebiyatındaki ismi nedir?
7- Ömer Seyfettin’in hikayelerinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin bularak bunların türlerini belirleyiniz.
a) Esmer delikanlı dilinin ucuna gelen lafı söylemedi. Yutkundu. Silah arkadaşının karşısında soğul bir şey söylemek istemiyordu. (Teke Tek)

b) Her sabah güneş doğmadan kendini dışarı atardı. Yegane merakı, dünyanın ahvalini tetkikti. (Mermer Tezgahı)

c) Yerlere eğilerek kendini selamlayan süslü çavuşların arkasından kahyası da çıktı. İki dakikalık evvelki cansız İskender Paşa dirilmişti. (Teselli)

d) Bir ay geçmeden rehin asilzadelerle şövalyeleri kurtarmak için Prens Petonleç’in gönderdiği büyük erzak kervanını kalenin önüne yıkıldı (Vire)


Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. 16. yy. Azeri sahasının en büyük lirik şairidir. Edebiyatımızın da en büyük lirik şairidir. Bir aşk şairidir. Onun aşkı maddi aşktan başlayarak ilahi bir aşka dönüşmüştür. Asıl adı Mehmet’tir. Beğendiği her mahlası başkalarının aldığını görerek kimsenin beğenmeyeceği “arsız, gereksiz” anlamlarına gelen bir kelimeyi mahlas olarak almıştır. Büyük bir şair olmasına rağmen layık olduğu değeri, huzuru ve şöhreti bulamamış yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı işlemiş, İslam dünyasında beşeri aşkın acı ve ızdıraplarıyla ilahi aşkı en iyi birleştiren şair olarak tanınmıştır. O üç dilde de çok sayıda eser vermiştir. Arapçayı ve Farsçayı iyi bilmesine rağmen Türkçeye önem vermiştir. Divan şiirinin o çağda en güzel, en sade şiirlerini yazmıştır.
8- Paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir?

9- Milli Edebiyat Dönemi’nde “hikâye” yazarlarını maddeler halinde yazınız.


10- Dünya Edebiyatında hikâye türünde yayımlanmış ilk eser hangisidir, bu eserin yazarı kimdir?

10.SınıfTürkDiliveEdebiyatı1.Dönem1.YazılıSoruları2018
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersi proje […]

ciz

İzmir Beydağ ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türk Dili ve […]

ciz

Yazar kendi yaşadığı bir olayı anlatmıştır. Yazarımız bir pilottur. […]

ciz

Söylev (Nutuk) Herhangi bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, […]

ciz