12.SINIFLAR ZORUNLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI: SINIFI: NO: ALDIĞI PUAN:
SORULAR
BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
1- Yukarıdaki şiir ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a- Şiirin “şairini” yazınız. (……………………………….)
b- Şiirin hangi anlayış çevresinde yazıldığını yazınız. (……………………………….)
c- Şiirin kafiye şemasını yazınız. (……………………………….)
d- Şiirin temasını yazınız. (……………………………….)
e- Şiirin ölçüsünü yazınız. (……………………………….)
2- Cumhuriyet Döneminde Öz (Saf) Şiir ile ilgili verilen soruları cevaplayınız.
Edebiyatımızda çok ses getirmeyen topluluk, Milli Edebiyat şiirini gerçeklikten uzak bulmuş, sanatsal yönü güçlü bir şiir amaçlamıştır. Yenilikten yana olmayı, Türk şiirine yeni ufuklar açmayı hedeflemişlerdir. Tüm bunlara karşın “canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sözüyle öteledikleri ilkeyi yaşama geçirememişlerdir.
a- Bu paragrafta hangi edebi topluluktan söz edilmiştir?

b- Öz (Saf) Şiir Anlayışını Bağımsız Sürdüren Sanatçıların isimlerini yazınız.

3- Toplumcu Şiir ile ilgili verilen soruları cevaplandırınız.
“Çağdaşı Mayakovski’den etkilenerek sahip olduğu dünya görüşünü konu alan şiirler yazan sanatçı, Türk Edebiyatında “Toplumcu Şiir” akımının öncülüğünü yapmıştır. “835 Satır” adlı şiir kitabıyla döneme damgasını vurmuştur.”
a- Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?b- Toplumcu şiirin özelliklerinden beş tane yazınız.

4- “Edebi Akımlar” ile ilgili soruları cevaplandırınız.
“Biz şiirlerimizde tehlike tutkusunu, enerji ve ataklık alışkanlığını dile getirmek istiyoruz. Korkusuzluk, gözü peklik, başkaldırı, şiirimizin başlıca ögeleri olacaktır. Edebiyat şimdiye değin dalgın hareketsizliği, kendinden geçişi ve uykuyu övdü. Biz saldırgan devingenliği, hummalı uykusuzluğu, koşuyu, ölüm perendesini, şamarı ve yumruğu yücelteceğiz”
F.T. Marinetti
a- Bu paragraf F.T. Marinetti’den alındığına göre sözü edilen anlayış hangi edebi akımın anlayışına uymaktadır?

b- Paragrafta düşüncesi verilen edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcisi kimdir?

5- Cumhuriyet Döneminde “Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir” ile ilgili soruları cevaplandırınız.
“Beş hececiler içerisinde milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerin uyum bakımından en başarılı kabul edilen sanatçı “memleket edebiyatı” adı verilen ve Anadolu hareketini başlatan, bu hareketin önemli temsilcilerinden kabul edilmiştir. “Han Duvarları” ve “Sanat” şiirleriyle memleket manzaralarını ve milli duygularını dile getirmektir”
a- Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir ?

b- Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat Anlayışını “bağımsız” olarak sürdüren şairlerden 5 tane yazınız.

www.edebiyatdersi.net

6- 1940-1960 Kuşağı Toplumcu Şiir ile ilgili soruları cevaplandırınız.
Toplumcu gerçekçi şair ve yazardır. Özellikle l940’lı yıllarda yoksulların yaşamlarını anlattığı şiirleriyle, toplumcu gerçekçi şairlerin ön saftaki temsilcilerinden biri olmuştur. “Markopaşa” dergisinde mizahi yazılar yazmıştır. “Hababam Sınıfı” yazarı ve “Sınıf” şairi olarak tanınmıştır. Hababam Sınıfı, başlangıçta tiyatro olarak yayımlanmıştır. Yoksulları anlattığı şiirlerde yalın bir dil kullanmasına rağmen şiirlerinde kullandığı “humar” (ince alay, ironi duyguları aktarmak) ile farklılık yaratmıştır
a- Paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir?

b- 1940 – 1960 kuşağının toplumcu şiir anlayışını sürdüren sanatçılarının isimlerini yazınız.

7- Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerini uygun biçimde yapınız.


8- Aşağıdaki cümlede yay ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Türk edebiyatında tema ( ) içerik ( ) üslup ( ) biçim vb. açılardan çok önemli değişiklikler yaşanmış ( ) gazel ( ) kaside ( ) murabba vb. nazım şekilleri bu dönemde kullanılmıştır( )
9- Aşağıdaki cümlelerde yer alan imla hatalarını daire içine alınız.
a) cumhuriyet dönemi türk edebiyatında bazı şiirler serbes ölçüyle yazılırmış, şiirle ilgili şekilsel kurallar büyük ölçüde aşılmışdır.
b) Türk Kültür ve Medeniyeti’ni şekillenmesinde İslamiyetin çok etkisi olmuşdur.
c) Otuzsekiz harften oluşan bu alfabede ki bazı harfler başka alfabelerde de karşımıza çıkmaktadır.
d) Halk Edebiyatı’nda yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış, bu şiirlerde halkı ilgilendiren bir çok tema ele alınmıştır.
e) Din edebiyatı etkilediği gibi, edebiyatta dini hayatı yüzyıllar boyunca çeşitli bakımlardan etkilemiştir.
10- Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırınız. (Somut/Soyut)
a) Rüyasında gördükleri gerçek oldu. (……………………………….)
b) İçeri çok soğuk, sobayı yakalım. (……………………………….)
c) Sevdamı bu şiirle anlatmak istedim. (……………………………….)
d) İdeallerinizi kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. (……………………………….)
e) Yüzünden üzüldüğü belli oluyor. (……………………………….)
Not: Sınav Süresi 1 Ders Saatidir. Her Soru 10 Puan Değerindedir. Başarılar….
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
www.edebiyatdersi.net LİSESİ
12.SINIFLAR ZORUNLU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI: SINIFI: NO: ALDIĞI PUAN:
SORULAR
ÇOCUKLUĞUM
Çocukluğum, çocukluğum…
Uzakta kalan bahçeler,
O sabahlar, o geceler,
Gelmez günler çocukluğum.

1- Yukarıdaki şiir ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a- Şiirin “şairinin bağlı olduğu topluluğu” yazınız. (……………………………….)
b- Şiirin hangi anlayış çevresinde yazıldığını yazınız. (……………………………….)
c- Şiirin kafiye şemasını yazınız. (……………………………….)
d- Şiirin temasını yazınız. (……………………………….)
e- Şiirin ölçüsünü yazınız. (……………………………….)
“Millî Mücadele’nin heyecanlı yıllarında, (1901-1962) millî duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilemeyecek değerleri tanıması onun sadece şiirlerine değil, roman ve hikâyelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarının zengin imajlarla işlendiği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal’e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarih atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine en çok, “Bursa’da Zaman” şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bir bütün hâlinde görür. Başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen, sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valery’den aldığı “mükemmellik ”anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini “ses” hâline getirir. Varlığın sırlarını sembollerle anlatır.”
2- a) Paragrafta Tanıtılan Sanatçı Kimdir?

b) Yedi Meşaleciler Topluluğunun Sanatçılarını Yazınız ve Sanatçıları Şair, Hikâyeci olarak belirtiniz.

3- Toplumcu Şiir ile ilgili verilen soruları cevaplandırınız.
a- Toplumcu şiirin özelliklerinden beş tane yazınız.

“Çağdaşı Mayakovski’den etkilenerek sahip olduğu dünya görüşünü konu alan şiirler yazan sanatçı, Türk Edebiyatında “Toplumcu Şiir” akımının öncülüğünü yapmıştır. “835 Satır” adlı şiir kitabıyla döneme damgasını vurmuştur.”
b- Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?

4- Edebi akımlar ile ilgili soruları cevaplandırınız.
a) Saf Şiir Anlayışıyla şiir yazan şairler hangi edebi akımdan etkilenmiştir? (……………………………………….)
b) Toplumcu Şiir Anlayışıyla şiir yazan şairler hangi edebi akımdan etkilenmiştir? (…………………………………….)

5- Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir İle ilgili soruları cevaplayınız.
a) Beş Hececiler topluluğunun sanatçılarının isimlerini yazınız.

“Kurtuluş Savaşı’na katılmak amacıyla Anadolu’ya geçtiğinden orta öğrenimini savaştan sonra tamamladı. Anadolu Ajansı temsilcisi olarak Fransa’ya gönderildi. Görevinin yanı sıra Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’nda yükseköğrenimini tamamladı. Şiirinin başlıca özellikleri, yalınlık, bazılarındaki ilginç benzetmelerdir. Mallerme’nin Deniz Meltemi şiirinin çevirisi de, Türkçeyi kullanmadaki ustalığının, çağdaş şiir dilimizin oluşmasına katkılarının bir örneği kabul edilir. İstanbul’un işgale uğraması üzerine “Gurbet” şiirini yazmış ve Gurbet Şairi olarak anılmıştır. İzmir’in Yunan işgaline uğramasından sonra da “Türk’ün İlahisi” şiirini yazmıştır. Pastoral tarzda yazdığı “Bingöl Çobanları” şiiri de sanatçının tanınmasında etkili olmuştur.”
b) Paragrafta tanıtılan sanatçımız kimdir?

6- 1940-1960 Kuşağı Toplumcu Şiir ile ilgili soruları cevaplandırınız.
a- 1940 – 1960 kuşağının toplumcu şiir anlayışını sürdüren sanatçılarının isimlerini yazınız.

“Toplumcu gerçekçi şair ve yazardır. Özellikle l940’lı yıllarda yoksulların yaşamlarını anlattığı şiirleriyle, toplumcu gerçekçi şairlerin ön saftaki temsilcilerinden biri olmuştur. “Markopaşa” dergisinde mizahi yazılar yazmıştır. “Hababam Sınıfı” yazarı ve “Sınıf” şairi olarak tanınmıştır. Hababam Sınıfı, başlangıçta tiyatro olarak yayımlanmıştır. Yoksulları anlattığı şiirlerde yalın bir dil kullanmasına rağmen şiirlerinde kullandığı “humar” (ince alay, ironi duyguları aktarmak) ile farklılık yaratmıştır “
b- Paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir? www.edebiyatdersi.net
7- Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerini uygun biçimde yapınız.


8- Aşağıdaki cümlede yay ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
“Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.”
9- Aşağıdaki cümlelerde yer alan imla hatalarını daire içine alınız.
a) cumhuriyet dönemi türk edebiyatında bazı şiirler serbes ölçüyle yazılırmış, şiirle ilgili şekilsel kurallar büyük ölçüde aşılmışdır.
b) Türk Kültür ve Medeniyeti’ni şekillenmesinde İslamiyetin çok etkisi olmuşdur.
c) Otuzsekiz harften oluşan bu alfabede ki bazı harfler başka alfabelerde de karşımıza çıkmaktadır.
d) Halk Edebiyatı’nda yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış, bu şiirlerde halkı ilgilendiren bir çok tema ele alınmıştır.
e) Din edebiyatı etkilediği gibi, edebiyatta dini hayatı yüzyıllar boyunca çeşitli bakımlardan etkilemiştir.
10- Aşağıda verilen cümlelerde ki koyu yazılmış sözcükleri Temel anlam ve yan anlam olarak sınıflandırınız. (10 Puan)
(I) Üst başta yaşlı, yaşlılıktan dalları toprağa eğilmiş bir çınar ağacı bütün haşmetiyle yıllardır orada durup durur.(………………………)
(II) Çınar ağacına yüz metre yaklaşırsın, elli metre yaklaşırsın ortada çıt yoktur. .(………………………)
(III) Her bir yan derin bir sessizlik içindedir. .(………………………)
(IV) Ağacın yanına gelip de kayadan yana dönüncedir ki iş değişir, birdenbire bir gürültü patlar. (…………)
(V) İlkin kulakları sağır edecek derecede çoktur, sonra iner, yavaşlar. .(………………………)
Not: Sınav Süresi 1 Ders Saatidir. Her Soru 10 Puan Değerindedir. Başarılar…. www.edebiyatdersi.net

12.sinif-Tde-1.donem-2.yazili-edebiyatdersi.net

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Divan edebiyatı nazım şekillerinden gazel; divan şiirinde aşk, kadın, […]

ciz

Fabl; kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, […]

ciz

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Dersleri için işbirliği […]

ciz

Öz Geçmiş Yazarken; 1. Bilgileri A-4 kâğıda en fazla […]

ciz