9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2. Dönem Yazılı Soru ve Cevapları
1. İnsanların başından geçenleri, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.
2. Romanın ögeleri şunlardır: Kişi, olay, mekân, zaman, fikir, anlatım.
3. Belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil eden roman kişisine tip denir.
4. Anlatmaya bağlı eserlerde olaylar, özellikle de roman ve hikâyeler, birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır.
5. Romanda olumlu, olumsuz yönleri ile verilen, belirli bir tip özelliği göstermeyen kişilere karakter denir.
6. Anlatıcı, olayların içinde yer almaz. Olayları gördüğü biçimde, yansız bir şekilde anlatır. Bu anlatım biçimine gözlemci anlatıcının bakış açısı denir.
7. İnsanların zihinlerinden geçenleri, duygularını, iç dünyalarını geçmişte yaşadıklarını, gelecekte olacakları, onların en gizli bilgilerini bütün ayrıntılarıyla bilir. Bu anlatım biçimine ilahi anlatıcının bakış açısı denir.
8. Anlatıcı, romanın kahramanlarından biridir. Yazar, olayları kahramanın bakış açısından anlatır. Bu anlatım biçimine kahraman anlatıcının bakış açısı denir.
9. Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais vermiştir.10. Miguel de Cervantes’in Don Kişot’u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır.
11. Jonathan Swift “Guliver’in Gezileri’ni yazmıştır.
12. Balzac’ın Vadideki Zambak adlı eseri vardır.
13. Flaubert’in Madam Bowary adlı eseri vardır.
14. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı eseri vardır.
15. Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikâyeleri ve masallar tutmuştur.
16. Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız edebiyatçı Fenelon’dan yaptığı Telemague (Telemak)” adlı çeviri eser, ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkmaktadır.
17. Şemseddin Sami’nin ‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” adlı eseri edebiyatımızın ilk yerli romanı kabul edilir.
18. Edebî anlamda ilk roman örneklerinden biri kabul edilen “İntibah’ı Namık Kemal yazmıştır.
19. Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı Araba Sevdası ilk realist romandır.
20. Felatun Beyle Rakım Efendi adlı eser Ahmet Mithat Efendi’ye aittir.
21. Halit Ziya “Maî ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu” gibi eserleriyle tanınır.
22. İlk psikolojik roman olan Eylül, Mehmet Rauf tarafından yazılmıştır.
23. Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal’ı yazmıştır.
24. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu’nu yazmıştır.
25. Yakup Kadri, Yaban’ı yazmıştır.

26. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur’u yazmıştır.
27. Kemal Tahir, Devlet Ana’yı yazmıştır.
28. Tarık Buğra, Küçük Ağa’yı yazmıştır.
29. Yaşar Kemal,’de İnce Memed’i yazmıştır.
30. Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
32. Modern tiyatro eserleri, konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.
33. Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
Kahramanları tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü Trajedi’dir.
34. Zincire Vurulmuş Prometheus”, Sophokles’e aittir.
35. Racine’in “Andromaque” adlı eseri vardır.
36. Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
Her türlü söze şakaya yer verilir.
Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü komedi’dir.
37. Kibarlık Budalası’nın yazarı Moliere’dir.38. Müfettiş adlı eserin yazarı Gogol’dur.
39. Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseri vardır.
40. Haldun Taner’in, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı eseri vardır.
41. Turgut Özakman’ın, Ah Şu Gençler adlı eseri vardır.
42. Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.
Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
Yukarıda bilgileri verilen tiyatro türü dram’dır.
43. Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı eseri vardır. www.edebiyatdersi.net
44. Sahnenin arkasında duran ve gerektiğinde oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan görevliye Suflör denir.
45. Oyuncuların bir defada yaptığı uzun konuşmaya Tirat denir.
46. Oyunun, seyirci ile buluştuğu ilk gösterimine verilen ada Prömiyer adı verilir.
47. Tiyatroda erkek oyuncuya aktör denir.
48. Tiyatroda kadın oyuncuya aktris denir.
49. Sessizce yapılan jest ve mimiklerden oluşan tiyatro türüne Pandomim denir.
50. Tiyatronun yapı unsurları: dramatik örgü, yer, zaman, çatışmadır.
51. “Tamamından sen sorumlusun.” Cümlesindeki zamirler şunlardır: Tamamından: Belgisiz, Sen: Kişi.
52. “Senin gibi kimse olamaz.” Cümlesindeki zamirler şunlardır: Sen: Kişi, Kimse: Belgisiz.
53. “Bu akşam size gelecek.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün türünü yazınız. Sıfat.
54. “Bu, akşam size gelecek.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün türünü yazınız. Zamir.
55. “Birkaç kişi beni sordu.” Cümlesindeki sıfatı bulup türünü yazınız. Birkaç: Belgisiz Sıfat.
56. “Her zaman çalışkan birisiydi.” Cümlesindeki sıfatları bulup türünü yazınız. Her: Belgisiz, Çalışkan: Niteleme.

9.sinif-Tde-1.donem-2.yazili-edebiyatdersi.net

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018-2019 eğitim-öğretim […]

ciz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi deneme sınavı […]

ciz

“Simyacı” romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden […]

ciz

Yedigey, cân dostu Kazgangap’ın naaşım vefa borcunu ödemek üzere […]

ciz