Araştırmaya Dayalı Metin Yazma
Araştırma konusu belirlenir. Kütüphane, Genel Ağ, basılı yayın vb. kaynaklar taranarak konu sınırlandırılır.
Kaynak Taraması: Araştırmaya dayalı metin yazma sürecinin ilk aşaması konuyla
ilgili bilgilerin kütüphane veya Genel Ağ’dan taranmasıdır. Araştırma konusu sınırlandırılır ve kaynak taraması buna göre yapılır.
Makale türü hakkında yapılacak bir araştırmada ilk olarak makale konusunda başvurulacak kaynaklar Genel Ağ’dan araştırılır ve kaynak taraması buna göre yapılır. Genel
Ağ’dan tarama yapılırken “Makale nedir?”, “makale türünün özellikleri”, “makale türünün Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi” veya “makale çeşitleri” gibi ifadeler arama
motoruna yazılarak sorgulanır.
Bu aşamada dikkat edilmesi geren en önemli nokta Genel Ağ’daki bilgilerin güvenilirliğini kontrol etmektir. Aynı konuda birbirinin tekrarı olan veya alanında uzman olmayan kişilerin Genel Ağ ortamına yüklediği bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.Bu nedenle Genel Ağ’daki sayfalarda “Kaynaklar” bölümü olmayan veya herhangi bir
kaynağa dayandırılmayan bilgiler şüpheyle karşılanmalıdır. Yazı oluşturulurken edinilen
bilgilerin başka kaynaklarla doğrulanması ve desteklenmelidir.
Kütüphane araştırması yapılacağı zaman Genel Ağ üzerinden kütüphanelerin katalogları önceden taranır, konuyla ilgili kitaplar listelenir. Öncelikle genel bilgi veren ansiklopedilere ve onların atıfta bulunduğu kaynaklara ve güncel yayınlara bakılır.
Kaynak Gösterme: Kaynaklar ya metin içinde ya da metin sonunda verilir.
Alıntılar eğer doğrudan aktarılıyorsa tırnak içerisinde gösterilir. Bu yöntemde, alıntı yapılan ifadenin sonuna numara yazılır. Sayfa sonunda ana metinden ayıran bir çizgi
altında verilir. Metinde kullanılan numara buraya yazılarak kaynağın künyesi belirtilir.
Dipnotlar numara sırasına göre her sayfanın sonunda devam ettirilir. Aynı kaynak bir
sonraki dipnotta tekrar edilecekse “adı geçen eser”, ifadesinin ilk harfleri (age.) kullanılarak dipnota sadece sayfa numarası yazılır. “Yazarın adı-soyadı, eserin adı, basıldığı
yayınevinin adı, basıldığı şehir, basım yılı, alıntı yapılan sayfa numarası”.
Örnek


Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 5. bs. (Ankara: 3A Eğitim Danışmanlık, 1994), 3.
Eserin sonunda kaynakça hazırlanır ve yararlanılan kaynaklar verilir. Yazarın soyadı,
adı, eserin adı, yayınevi, basım yeri ve tarihi.
Örnek
KARAKOÇ, Abdurrahim, Vur Emri, Ocak Yayınları, Ankara, 1990.
Yaş Türkistan’da, Azimzade imzasıyla çıkan bir makalede bu roman ve yazarıyla ilgili; “…Romanın sonunda Atabek bir rüya görür. Rüyasında bahçelerine bir inek girip, çiçekleri ezmektedir. Atabek eline bir değnek alıp, ineğe doğru yürümekte ama ona yetişemeyip,
ter içinde uyanmaktadır. İleriyi görebilen yazarımız Türkistan’a doğru yaklaşan tehlikeyi
sezmiş; iç ve dış düşmanları göz önünde tutmuştur”.4 Buradan Abdulla Kadiri’nin konu
seçiminde ve işleyişinde Rus mehfumunu bilhassa göz önünde bulundurduğu sonucunu
çıkarabiliriz.
“Ötken Künler” romanındaki milletin içinde bulunduğu tefrika ortamını tenkit etmiş, millî istiklal için mücadele fikrini bedii bir üslûpla işlemiş, roman kahramanlarıyla
Özbeklere ve dolayısıyla Türklere has faziletleri diriltmeye çalışmıştır.
4. Azimzade, Ötken Künlerimiz, Yaş Türkistan, No.18, Paris, 1931, s. 21.
Bu parçada kaynak, sayfa sonunda dipnot olarak verilmiştir. Aynı kaynakça metin
sonunda da “Azimzade. “Ötken Künlerimiz”, Yaş Türkistan, No.18, Paris, 1931.” Şeklinde
verilmiştir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Söylev Çeşitleri Söylevler, cephede askerlerin moralini yükseltmek için yapılan […]

ciz

Hikâye Türleri Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağrılıklı oluşuna […]

ciz

Makale Bilimsel ve toplumsal konularda; siyaset, ekonomi, sanat, spor […]

ciz

Biyografi (yaşam öyküsü), alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan […]

ciz