Hikâye Türleri

Hikâyeler, olay eksenli veya durum ağrılıklı oluşuna göre sınıflandırılır. Hikâyeler genel olarak olay hikâyesi ve durum hikâyesi olmak üzere ikiye ayrılır:


Olay Hikâyesi: Okuduğunuz Zincir adlı hikâyede olduğu gibi hikâyedeki olayın serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlandığı hikâye türüdür. Bu tarz hikâyenin temeli bir olay anlatımına dayanır. Olay hikâyesinde kahramanların ve çevrenin tasvirine önem verilir, okuyucuda merak ve heyecan duygusu uyandırılır.
Fransız yazar Guy de Maupassant (Giy dö Mopasan) tarafından geliştirilen bu hikâye türüne Maupassant tarzı hikâye de denir.

Olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halid Karay ve Reşat Nuri Güntekin’dir.


Durum Hikâyesi: Okuduğunuz Son Kuşlar adlı hikâyede olduğu gibi olaylardan çok, günlük yaşamın bir kesitini ele alıp anlatan hikâye türüdür. Durum hikâyesinde ruhsal çözümlemelere ağırlık verilir, olay ikinci planda kalır. Bu tarz hikâyede serim, düğüm, çözüm bulunmaz; okuyucunun merak duygusuna seslenilmez.


Rus yazar Anton Çehov tarafından geliştirilen bu hikâye türüne Çehov tarzı hikâye de denir. Durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı iş günü takvimi…

ciz

Anlatım Teknikleri Öyküleyici metinlerde gösterme (diyalog, iç konuşma, bilinç […]

ciz

Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser […]

ciz

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı. İndirmek […]

ciz