2018-2019 eğitim-öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı dersi proje ve performans konuları…

9. SINIFLAR PROJE VE PERFORMANS KONULARI:
1. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)


2. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.
3. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.
4. “Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi” konulu bir Powerpoint sunusu hazırlama.
5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.
6. Yöredeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.
7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.
8. Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutma. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet, röportaj, haber yazısı)
9. Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlama.
10. Seçilen beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleme.


11. Türk masallarındaki “kara” motifini araştırma.
12. Bir halk aşığı ile röportaj yapma.
13. Edebi sanatları (söz sanatlarını) açıklama, örnek metinlerde inceleme.
14. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması.
15. Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması.
16. Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi.
17. Öğretici metin türlerinin araştırılması. (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
18. Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması. (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük)
19. Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.
20.Seçilen bir roman veya hikâyeyi inceleme: (Aşağıdakilere ilave yapılabilir)


ÖRNEKLER:Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
Tarık Buğra – Küçük Ağa
Refik Halit Karay – Eskici
Ömer Seyfettin – Yalnız Efe
Sait Faik Abasıyanık – Semaver
Mustafa Kutlu-Beyhude Ömrüm
Cengiz Aytmatov-Beyaz Gemi
21.Aşağıda belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme İlave yapılabilir.)
Orhan Veli Kanık – İstanbul’u Dinliyorum
Cahit Sıtkı Tarancı – Otuz Beş Yaş
Ahmet Kutsi Tecer – Nerdesin
Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
Mehmet Akif Ersoy-Bülbül
Erdem Beyazıt-Birazdan Gün Doğacak
Nazım Hikmet-Memleketimi Seviyorum
22. Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den veya Baki’den bir gazel, Yunus Emre’den bir ilahi.
23. Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi.
24. Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi.

10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:
1.Edebiyat dönemlerimizin incelenmesi, araştırılması; edebiyat dönemlerini etkileyen faktörlerin tek tek incelenmesi.
2. Sözlü Edebiyat Dönemi ile Yazılı Edebiyat Dönemlerinin karşılaştırılması, bu dönemlerin daha sonraki edebiyatımıza ve kültürel kimliğimize etkileri.
3. Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
4. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
5. Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikâyenin incelenmesi.
6. Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
7. Nasrettin Hoca fıkraları hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
8. Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
9. Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
10. Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
11. Türk halk hikâyelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikâyelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.
12. Roman, hikaye türlerinden birinin incelenmesi.
13.Destanlarımızın araştırılması veya bir destanımızın detaylı bir şekilde araştırılması, incelenmesi.
14. Geleneksel Türk tiyatro türlerinin veya birinin incelenmesi, araştırılması.
15.Modern tiyatro türlerinin incelenmesi.
16. Edebiyatımızın modern anlamda kaleme alınmış ilk tiyatro eserlerinden birinin incelenmesi.
17. Edebiyatımızda hatıra türündeki eserlerin kronolojik olarak veya eserlerden birinin araştırılması, incelenmesi.
18.Günlük bir gazetenin oluşum aşamasının araştırılması.
19.Şiir antolojisioluşturma çalışmaları.
20. Tanzimat edebiyatının araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.
21. Servet-i Fünun edebiyatının araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.
22. Milli Edebiyat Döneminin araştırılmasıveya sanatçılarının araştırılması.
23.Dergi ve pano hazırlama çalışmaları.

11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:
1.Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisinin araştırılması.
2. Edebiyatın diğer sanat dallarından ayrılan ve onlarla birleşen yönlerinin araştırılması.
3.Edebiyattaki sanat akımları, bu akımların edebiyatımıza etkileri.
4. Çevremizdeki şair ve yazarlarla mülakat yapılması veya şair ve yazarların araştırılması.
5.Cumhuriyet edebiyatını hazırlayan faktörler, siyasi yapı.
6.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme.
7. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale.
8. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi.
9. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra.
10. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra.
11. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme.
12. Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma.(Farklı isimler eklenebilir)
Örnekler: Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler) Cahit Sıtkı Tarancı
13. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme.
14. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma.
Nazım Hikmet Ran, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy
15. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme.
16. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma. (Farklı isimler eklenebilir)
Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat
17. Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme.
18. Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat
19. Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri inceleme: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz)
20. Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri: (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Attila İlhan, Ahmet Oktay, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz) inceleme-tanıtma

12.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROJE VE PERFORMANS KONULARI:
1. İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme: (Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer, Sezai Karakoç)
2. İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma.
3. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme: (1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme)
4. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri : (İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Refik Durbaş) inceleme-tanıtma.
5. Cumhuriyet dönemi hikâyeciliği.
6. Cumhuriyet dönemi romanı.
7. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme: (Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)

Proje ve performans çalışmalarının değerlendirmesi ortak çizelgeye göre olacaktır.
Proje görevleri istenilen dönemde verilebilir.
Proje ve performans notları e- okula işlenecek ve anında öğrenciye duyurulacaktır.
Her dönemde her öğrenciye ikişer performans notu verilecektir.

Yorum Gönder


Benzer Yazılar


Şiirde Ahenk Unsurları Şiirde ahenk, seslerin kulağa hoş gelmesiyle […]

ciz

İsim (Ad) Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıkları, duygu […]

ciz

Araştırmaya Dayalı Metin Yazma Aşamaları 1. Hazırlık a. Araştırma […]

ciz

Eylül 2014 meslekî çalışma dönemi müzakere metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. […]

ciz