1)Vişne Bahçesi (Vişyovysad) – Anton Pavloviç Cehov
2)Yazım Yılı 1903
3)Oyun dört perde olarak yazılmıştır. Perdeler sahnelerle bölümlenmemiştir.
4)Çeviren: Ataol Behramoğlu
5)Ortalama süre : 1,5 saat.6)I. Perde: Ranevskaya’ların evinin salonu , eski ama şık, zevkli bir ev. Evin her kçşesi
bir zamanlar bu evde çok renkli, lüks bir yaşamın varolduğunu belirten eşyalarla doludur. Bahçeyi gösteren pencere arkada, solda ismi çocuk odası olarak kalmış odanın kapısı, yanında konuk odası, sağda bahçe kapısı.
II. Perde: Ranevskayaların çiftliğinin biraz uzağında terkedilmiş bir manastırın yanı. Eski mezar taşları. Tahta bir sıra. Yanda uzakta Vişne Bahçesi, arkada çok uzakta kentin silüeti.
III. Perde: Açık kapıdan salonun göründüğü konuk odası, bir şamdanla aydınlatılıyor.
IV. Perde: I. perdedeki salon. Perdeler çıkarılmış , tablolar indirilmiş. Koltuklar bir köşede durmakta. Kapının yanında bavullar.

1) 19.yy. sonları ve 20. yy. başları Rusya’sını anlatmak için Marxsizm’den bahsetmemiz gerekir.
1789 Fransız ihtilali her ne kadar özgürlük, eşitlik, sınıfsız toplum görüşlerini savunsa da paranın hakimiyeti söz konusuydu. Toplumda (ekonomik anlamda) kapitalist burjuvazi üstün konumdaydı. Sanayi devriminin gelişmesiyle oluşan yeni bir sınıfta söz konusuydu, Proleterya. Bu sınıf emeği temsil ediyordu ve burjuvazi tarafından sömürülmekteydi. Sosyalist akım böylece doğar, toplumdaki adaletsizliğe, sömürüye, eşitsizliğe tepkidir. Bu öğreti Karl Marx ve Friedrich Engeli tarafından bilimsel temeller üzerine oturtulur. Onların bu öğretilerine “diyalektik maddecilik” adı verilir ve Marksizm olarak anılır. Marksizm maddeci, diyalektik, hümanist bir dünya görüşüdür. Marx ve Engels’i diyalektik anlayışa götüren 19.yy. ortalarına dek süren dönemde doğa bilimlerindeki büyük ilerlemelerin diyalektiği doğrulaması ve onun nesnel bir temele dayandığını kanıtlamasıydı.
Marx ve Engels’a göre burjuvazi, proleterya çatışması insanlık tarihinde son sınıf çatışmasıdır. Ve proloteryanın burjuvaziyi devirip, toplumu sınıfsız hale getirmesiyle bütün tarihi kaplamış olan sınıf çatışmaları dönemi de sona erecektir.
Rusya’nın batılılaşmasıyla yer yer zora başvurarak gerçekleştirilen Büyük Petro’nun da etkisiyle 18.yy.’da, soylular ve burjuvazi temel olarak Fransız toplumunu örnek almıştır. Kentlerin emekçi halkı ile köyüler bu yaşayışın ve değişikliğin dışındaydılar. Yaşayıştaki bu değişikliklerin yanısıra Batı sanat ve edebiyatı da Rusya’ya girer. Özellikle Aydınlanma çağının eserleri gözdedir. İktisadi alanda da Batı etkisindeki fabrikaları görüyoruz. Ancak ekonomik canlanmayı sağlayan bu yapılanmada ulaştırma araçları ve sermaye birikimi eksikti. Bu sorunu da Batıya borçlanarak ta olsa halletti.


Batının en büyük etkisi düşünceler planında ağır bastı; Çar yönetimine karşı Muhalefetin doğuşunda büyük katkısı oldu.
İlk liberal canlanışları Çar yönetimi hapis ve sürgünle yanıtlar. Bu canlanış Dekambrist’lerin başkaldırısı (Aralık 1815) ile daha da belirginleşir: amaçları anayasalı bir rejim ve belki cumhuriyettir. Ancak halk çoğunluğunun katılmadığı başkaldırı şiddetle bastırılır.
Sosyal sorunlar keskinlik kazandıkça reform yanlıları gözlerini Batı’ya çevirir. Sosyal eleştiri ve ütopyacı sosyalizm çok geçmeden çıkagelir. İşte bu dönemde bu düşünce hareketleri Marksizm’in Rusya’ya girmesiyle açıklık kazanır. Plekhanof tarafından ilk Marksist kuruluşun temelleri atılır. İşçi hareketleri de gelişmekte, çeşitli bölgelerde örgütlenmekteydi.


Bütün bu hareketleri Lenin birleştirir. 1903’te Lenin’in açıkladığı parti anlayışı doktrini açık, devrimci ve merkezci bir örgüte sahip seft disiplinli bir partidir. Bu anlayış kongrede çoğunlukla kabul edildiği için bu anlayışta olanlara (bolşevik=çoğunluk) Bolşevikler denir.
Oyunun yazıldığı dönemde Rusya’nın toplumsal, siyasal görünümü böyleydi.

2) Döneme gerçekçilik akımı hakimdi. Eleştirel gerçekçilik, toplumcu gerçekçilik, şiirsel gerçekçilik yazarların, toplumu aktarmada seçtiği akımlardı.

3) Oyunun türü komedidir.
Yorum Gönder


Benzer Yazılar


“Simyacı” romandaki olaylar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden […]

ciz

Eleştiriler, eleştirmenin tavır ve tutumuna izlenimsel ve nesnel; konularına […]

ciz

Şiir zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya […]

ciz